fbpx

12 juli 2024 - Elevate Padeltoernooi     |     Meld je hier aan

Privacy.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website, ‘https://elevatedigital.nl’ (de “website”). De website wordt beheerd door Elevate Digital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Utrecht, kantoorhoudende aan de Oudenoord 115-119 te Utrecht en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 60831952, en al haar wettelijke dochterondernemingen (“wij/we/onze/ons”). Wij zijn de verwerkings-verantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw informatieverzoeken

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt
informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en
uw informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van
ons bedrijf zullen we uw informatieverzoeken verwerken om u informatie te verstrekken
over de diensten die wij aanbieden.

Daarbij kunnen wij onder meer op uw informatieverzoek reageren of u een uitnodiging
voor onze evenementen sturen.

We gebruiken Teamleader CRM en Hubspot CRM om bij een informatieverzoek via de website
uw e-mailadres en de door u verstrekte informatie te verwerken en om u uitnodigingen en marketingmateriaal te sturen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hubspot CRM zie https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die u van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om u onze diensten te leveren.

U bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als u niet alle
relevante informatie verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet helpen.

Marketing

We kunnen uw gegevens gebruiken om u, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die u eerder heeft ontvangen (of heeft bijgewoond, in geval van evenementen).

We kunnen uw naam en contactgegevens ook aan relevante, aan ons gelieerde ondernemingen
die dezelfde diensten verlenen bekendmaken om hen in staat te stellen hun diensten en/of evenementen aan u aan te bieden.

Als u zich wilt afmelden voor deze mailinglijst, neemt u dan contact met ons op via info@elevatedigital.nl of klik op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

Werving

Wanneer u via deze site naar een functie solliciteert, worden de persoonsgegevens in uw sollicitatie door ons verzameld. Uw persoonsgegevens zijn door uzelf verstrekt, verkregen
van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand
die u bij ons heeft aanbevolen voor een potentiële functie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie, zulks in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het evalueren van uw beschikbaarheid voor c.q. sollicitatie naar een functie bij ons, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten,
het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en zoals anderszins nodig is in de
wervings en selectieprocedures.

Uw persoonsgegevens worden gedurende twaalf maanden na de datum van de sollicitatie door ons bewaard. De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar worden ook gebruikt als talentenpool. Wanneer er een nieuwe vacature is, hebben we eenvoudig toegang tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en kunnen we contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe kans. Als u bezwaren heeft tegen het bewaren van uw
gegevens voor deze doeleinden, neemt u dan contact op met jobs@elevatedigital.nl.

Alle content die u aan ons verstuurt

Als u ons aanstootgevende content stuurt of u anderszins storend gedraagt bij het gebruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens in uw berichten verwerken om op dit gedrag te reageren en dit gedrag een halt toe te roepen.

We verwerken persoonsgegevens alleen op deze manier voor het gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website op een rechtmatige en niet-storende wijze wordt gebruikt, ons personeel of andere personen daarbij niet worden lastiggevallen, om onze wettelijke rechten af te dwingen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat u (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat content die u verzendt intimiderend of lasterlijk is), kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail-/internetprovider of wetshandhavingsinstanties, over de content te informeren.

Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, zullen we die persoonlijke informatie op onze systemen bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.

Hoe u onze website gebruikt (analyse)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere mechanismen om loggegevens en analytische informatie, zoals uw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de websiteactiviteit kunnen worden opgesteld.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land u onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.

Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Cookievoorkeuren kunnen via onze website worden gewijzigd, maar door bepaalde cookies uit te schakelen, kunt u wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

2. Over het delen van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens op onze website worden niet gebruikt en gedeeld met anderen. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om maar kunnen deze wel delen met onze aandeelhouders en de aan ons gelieerde ondernemingen. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven, zorgen wij ervoor dat we als waarborg voor deze transactie over standaardcontractbepalingen beschikken.

We kunnen de gegevens ook bekendmaken aan onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Daarnaast kunnen we uw informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie).

Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.

3. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U heeft de volgende rechten over de manier waarop wij persoonsgegevens van u verwerken:

u kunt een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die wij van u verwerken en u kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren;

u kunt een verzoek indienen om beperking of stopzetting van de verwerking of u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden;

u kunt en verzoek indienen om een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens die u kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Als dit technisch mogelijk is, kunt u ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, als u daar de voorkeur aan geeft; en

u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

We streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan uw verzoek. U kunt uw verzoeken richten aan info@elevatedigital.nl.

4. Kinderen.

We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen van of producten te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd er kennis van neemt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen via info@elevatedigital.nl. We zullen deze informatie binnen een redelijke termijn wissen.

5. Beveiliging.

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop uw gegevens versleuteld worden opgeslagen.

6. Wijzigingen.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen u van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en u waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

7. Bewaartermijnen.

We zullen uw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen, of in het geval van een sollicitatie voor twaalf maanden, behoudens actualisering.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@elevatedigital.nl.